لیست شرکتهای اسپانیایی واردکننده روغن زیتون از ترکیه و سایر کشورها

لیست شرکتهای بالقوه  اسپانیایی واردکننده روغن زیتون از ترکیه و سایر کشورها

EKLER :

-Potansiyel İthalatçı Listeleri

-Aceites Borges Pont S.A.

Tel       : +۳۴ ۹۷۳ ۵۰ ۱۲ ۱۲

Faks:   : +۳۴ ۹۷۳ ۵۰ ۰۰ ۶۰

e-posta : abp@borges.es

web     : http://www.aceitesborges.es

-Aceites del Sur S.A.

Tel       : +۳۴ ۹۵۴ ۶۹ ۰۹ ۰۰

Faks:   : +۳۴ ۹۵۴ ۶۹ ۰۴ ۵۰

e-posta : laespanola@acesur.com

web     : http://www.acesur.com

-Aceites Toledo S.A.

Tel       : +۳۴ ۹۱۵ ۴۱ ۶۷ ۳۷

Faks:   : +۳۴ ۹۱۵ ۵۹ ۹۸ ۰۸

e-posta : exportacion@aceitestoledo.com

web     : http://www.aceitestoledo.com

-Carbonell de Cordoba S.A. (Grupo SOS)

Tel       : +۳۴ ۹۱۵ ۵۸ ۹۵ ۰۹

Faks:   : +۳۴ ۹۱۴ ۹۹ ۴۸ ۲۵

e-posta : javiermoreno@gruposos.com

web     : http://www.carbonell.es

-Hispanoliva S.A.

Tel       : +۳۴ ۹۵۷ ۷۶ ۷۱ ۰۰

Faks:   : +۳۴ ۹۵۷ ۲۸ ۲۰ ۶۱

e-posta : hispanoliva@hispanoliva.es

web     : http://www.hispanoliva.es

-Juan Ballester Roses Sucesores S.A.

Tel       : +۳۴ ۹۷۷ ۵۰ ۰۰ ۰۰

Faks:   : +۳۴ ۹۷۷ ۵۰ ۰۳ ۴۷

e-posta : exports@ballesteroliveoil.com

web     : http://www.ballesteroliveoil.com

-MİGASA, Miguel Gallego S.A.

Tel       : +۳۴ ۹۵۴ ۷۲ ۰۵ ۵۰

Faks:   : +۳۴ ۹۵۴ ۷۲ ۹۵ ۵۲

e-posta : migasa@migasa.com

web     : http://www.migasa.com

-SOVENA, Iberica de Aceites S.A.

Tel       : +۳۴ ۹۵۵ ۶۵ ۳۳ ۰۰

Faks:   : +۳۴ ۹۵۴ ۷۹ ۶۰ ۶۲

e-posta : luis.folque@sovena.pt

web     : http://www.sovena.pt

-ANTONIO CANO E HIJOS SA

Tel       : +۳۴ ۹۵۷ ۶۶ ۷۱ ۰۶

Faks:   : +۳۴ ۹۵۷ ۶۶ ۷۶ ۵۵

e-posta : aceites@canoliva.com

web     : http://www.canoliva.com

-GALLEGA DE DISTRIBUDORES DE ALIMENTACION S.A.

Tel       : +۳۴ ۹۸۸ ۳۶ ۹۴ ۰۸

Faks:   : +۳۴ ۹

e-posta : aceites@canoliva.com

web     : http://www.canoliva.com

-INDUSTRIALIZADORA Y DISTRIBUDORA ESPAÑOL

Tel       : +۳۴ ۹۷۷ ۵۰ ۰۲ ۰۰

Faks:   : +۳۴ ۹۷۷ ۵۰ ۲۰ ۲۲

e-posta : gerencia@idealsa.com

web     : http://www.idealsa.com

-OLEOLIVA S.A.

Tel       : +۳۴ ۹۵۲ ۷۴ ۳۰ ۱۱

Faks:   : +۳۴ ۹۵۲ ۷۴ ۳۰ ۲۱

e-posta : arodriguez@oleoliva.com

web     : http://www.infonegocio.com/oleoliva

-ANGEL CAMACHO SA

Tel       : +۳۴ ۹۵۴ ۸۵ ۱۳ ۱۳

e-posta : info@acamacho.com

web     : http://www.acamacho.com

-SOS CUETARA SA

Tel       : +۳۴ ۹۵۷ ۲۲ ۹۳ ۰۰

Faks:   : +۳۴ ۹۵۷ ۳۲ ۰۴ ۴۴

web     : www.sossabor.es

-ACEITES COOSUR SA

Tel       : +۳۴ ۹۸۵ ۲۰ ۵۶ ۳۲

web     : www.coosur.es

-VALENFOOD SDAD IMPORT EXPORT

Tel       : +۳۴ ۹۲۷ ۵۸ ۲۵ ۲۷

e-posta : valenfood@teleline.es

-ACEITES MAEVA S.L.

Tel       : +۳۴ ۹۵۸ ۴۶ ۶۰ ۶۲

Faks:   : +۳۴ ۹۵۸ ۴۹ ۱۶ ۸۸

e-posta : maeva@aceitesmaeva.com

web     : http://www.aceitesmaeva.com

-EUROALIMENT PROVEEDOR

Tel       : +۳۴ ۹۷۳ ۷۳ ۰۲ ۱۹

Faks:   : +۳۴ ۹۷۳ ۷۳ ۰۵ ۱۵

e-posta : info@grup-pons.com

web     : http://www.grup-pons.com

 

-CASH CARRY FOOD BROKER SL

Tel       : +۳۴ ۹۲۲ ۵۶ ۰۱ ۵۰

Faks:   : +۳۴ ۹۲۲ ۵۷ ۰۲ ۴۷

e-posta : cashbroker@retemail.es

-COMIT-COMERCIAL ITALIANA DE ALIMENTACION

Tel       : +۳۴ ۹۲۲ ۳۹ ۰۹ ۴۵

web     : http://www.grupocomit.com

-PROMOTORA PRODUCTOS ARTESANOS SL

Tel       : +۳۴ ۹۱۳ ۸۰ ۸۴ ۴۰

Faks:   : +۳۴ ۹۱۳ ۸۰ ۸۵ ۹۰

e-posta : e.artesanos@teleline.es

web     : http://www.productosartesanos.net

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *