لیست شرکتهای اسپانیایی واردکننده روغن زیتون از ترکیه و سایر کشورها

لیست شرکتهای بالقوه  اسپانیایی واردکننده روغن زیتون از ترکیه و سایر کشورها EKLER : -Potansiyel İthalatçı Listeleri -Aceites Borges Pont S.A. Tel       : +34 973 50 12 12 Faks:   : +34 973 50 00 60 e-posta : abp@borges.es web     : http://www.aceitesborges.es -Aceites del Sur S.A. Tel       : +34 954 69...